تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - فقط یکـ گامــ ...
فقط یکـ گامــ ...    اشعار

خلســـــﮧ غریـــبــ ـی استـــــــ ؛ شرافتـــــــ این تپش هاے مـمـتــ ـد
کــﮧ رو بــــﮧ آرامشــ ـی مرگــــــــ گونــﮧ مــ ـی کشـــانـدمـــــــ!
بــ ــاران بی امــان می بـــارد ،
و پنجــ ـره هاے خیالمــــــ بخــار گرفتــــﮧ اند....
که حــ ـس می کنـــم جور عــجیــبی دوستـــتـــــــــ دارمـــــــــــــ.
فقط یکــــــــ گامــــــ بــــردار کــــﮧ ایـــن جهنــ ـم عقـبــــــــ نشیــ ــنی کنــ ـد !

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در چهارشنبه 1391/06/15 و ساعت 11:14 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)