تبلیغات
خدمات آمار زورق ما - مردها ...
مردها ...    پیام ها

مردها رو میشناسی با سیبیل هایشان ...
با صدای كلفتشان ...
با قطر بازوهایشان ...
با جیب های خالی یا پرشان ...
با كفش های كهنه ...
یا اتومبیل آخرین مدلشان ...
اما آیا میتوانی مردها را با قلبشان بشناسی !؟
قلبی كه پشت غرور مردانگی شان پنهان شده ...
قلبی كه بزرگتر از قلب كوچك توست !
قلبی كه می افتد ... از دست ظریفت ...
قلبی كه میشكند ... آرام و بی صدا ...
و صدای شكستنش ...
پشت صدای مردانه اش ...
پشت غرور باقیمانده اش ...
به گوشت نمیرســـــــــــد ... !!!

نوشته شده توسط ^ فریاد سکوت ^ در دوشنبه 1391/04/26 و ساعت 10:52 ب.ظ
 نوشته های پیشین
+ اما کی !!!
+ از مسیری که به عشقی برسد بی زارم ...
+ ول کن جهان را ! قهوه‌ات یخ کرد ...
+ مستی ...
+ شاید رها گردد ...
+ nothing else matters ...
+ Ti amo ...

صفحات :

دوستان :
حسین پناهی


فایلهای وبلاگ :
(شاید فیل-تر شده باشد.)